2018/07/05
مخاطب شناسی در انتخابات

مخاطب شناسی انتخابات

مخاطب شناسی انتخابات و اقناع مخاطب   کشور ما بویژه پس از انقلاب با برگزاری یک انتخابات در سال (بطور میانگین)، دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه محسوب […]