2020/12/01
تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و قوانین تبلیغات انتخابات شورای شهر پنجم

  تبلیغات نامزدهای انتخاباتی شورای شهر همچون سایر تبلیغات انتخاباتی ابعاد بسیاری را در برمی­گیرد. در تبلیغات انتخاباتی هم با کاندیدا و هم ستاد انتخاباتی و […]