2021/01/01
جنگ روانی انتخابات

جنگ روانی در انتخابات (Psychological war in elections)

جنگ روانی در انتخابات اولین باری که اصطلاح جنگ روانی را شنیدید احتمالا حدس زدید که دارای بار منفی است و ارتباط مستقیمی با ترفندهای انتخاباتی […]