- نبض تبلیغات انتخاباتی
۱ مرداد, ۱۳۹۶
احزاب راست افراطی

از پروپاگاندای پوپولیستی تا دماگوژی احزاب راست افراطی اروپا

از پروپاگاندای پوپولیستی تا دماگوژی احزاب راست افراطی اروپا پروپاگاندای پوپولیستی یا عوام گرایی میتواند با تبدیل آرزوهای واهی و القایی به عوام و تبدیل آن […]